Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy 
Ochotnicza Straż Pożarna w Binarowej

OSP Binarowa


Historia - najważniejsze fakty.

   

Od chwili założenia wsi Binarowa, nie ma nigdzie wzmianki, by istniała zorganizowana ochotnicza straż pożarna – wprawdzie w latach 1928- 1930 były wójt wsi Jan Kamiński zakupił sikawkę ręczną jednotłokową, lecz z braku odpowiedniej organizacji i troski ze strony społeczeństwa uległa ona całkowitemu zniszczeniu.
Po II wojnie światowej, na skutek kilku pożarów gdzie spłonęło 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych, wydarzenie to było bodźcem do zorganizowania OSP. Pierwszym inicjatorem i społecznikiem, który podjął gorliwe starania w tym zakresie był Barszcz Franciszek i w rezultacie tych starań zorganizowana została w dniu 15 września 1948 roku, Ochotnicza Straż Pożarna na czele, której stanęli, jako członkowie zarządu:
Rutana Franciszek- Prezes
Barszcz Franciszek- Sekretarz
Michalec Eugeniusz - Komendant
Ryba Stanisław- Skarbnik
Michalec Bolesław- Gospodarz

Zorganizowana OSP na początku swego istnienia liczyła 28 członków czynnych. Później w roku 1949 i 1950 pozostało ich tylko 13-tu. Powodem tego był wyjazd członków w Polskę w poszukiwaniu pracy, ale dorastająca młodzież uzupełniała, chociaż nie w pełni nasze szeregi.
Ochotnicza Straż Pożarna w chwili organizacji nie posiadała żadnego sprzętu, ani pomieszczenia na niego, dlatego też zarząd intensywnie zabrał się do pracy. Przeprowadził z udziałem społeczeństwa Binarowej i młodzieżą zrzeszoną w Związku Młodzieży Polskiej „Wieś” remont wybudowanej w 1926 roku świetlicy zdewastowanej prawie doszczętnie przez okupanta niemieckiego, a w czerwcu 1950 roku dobudowano prowizoryczne pomieszczenie na sprzęt przeciwpożarowy. Ogólny koszt budowy wyniósł 2300 zł. Wszystkie prace związane z budową wykonano z własnych środków pieniężnych z zorganizowanych imprez artystycznych i zabaw. Tam przez 22 lata tj. od 1948 roku koncentrowała się działalność wychowawcza jednostki i odbywały się ćwiczenia początkowo prowadzone przez fachowców z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Gorlicach, której Komendantem wówczas był Por. Oleszkiewicz.Za jego też obecności zorganizowana została Ochotnicza Straż Pożarna. Warto tu nadmienić, że drzewo na budowę remizy otrzymano bezpłatnie z lasu gromadzkiego, a resztę materiałów pokryto z własnych funduszów. Zakupiono również 75 mb. węza tłocznego i 7 m węża ssącego choć jeszcze nie posiadano żadnej sikawki.
Zbiórki strażackie odbywały się 2 razy w miesiącu, na których przeprowadzano szkolenie teoretyczne z dziedziny pożarnictwa.
W roku 1949 jednostka otrzymała w darze z Komendy Powiatowej sikawkę ręczną jednotłokowa nieczynną, z której i tak cieszono się niezmiernie z uwagi na to, że można było już przeprowadzić szkolenie praktyczne ze sprzętem. To cieszyło młodzież, którzy z dnia na dzień aktywizowali się w działalności strażackiej i dbali o ogólny rozwój społeczno- gospodarczy wsi.
W roku 1950 druh Barszcz Franciszek „ swoimi drogami” spowodował przekazanie dla OSP w Binarowej sikawki ręcznej dwutłokowej z pobliskiej miejscowości, w której nie było jednostki straży pożarnej. Sprzęt ten był sprawny lecz za ciężki do transportu, jednak służył dobrze w razie potrzeby. Gdy sprzętu przybywało wzmagała się aktywność i powstawały nowe pomysły i inicjatywy skierowane na zdobycie nowoczesnego sprzętu pożarniczego W dniu 15 stycznia 1951 roku sekretarz OSP Barszcz Franciszek podjął daleko idące starania w sprawie zakupu sprzętu motorowego i tu z pomocą przyszedł mu nowy Komendant Powiatowy Straży Pożarnych Władysław Bajorek, który wykazał dużo troski i pomocy w zakupie nowej motopompy.
W dniu 2 sierpnia 1951 roku zwołano ogólne zebranie wiejskie ludności przedstawiając sprawę zakupu nowej motopompy i pomocy finansowej mieszkańców w celu jej sfinalizowania. W wyniku obrad społeczeństwo wyraziło zgodę i zorganizowano zbiórkę pieniędzy po 30 zł. z każdego numeru domu zebrano 5776 złotych, straż z własnych funduszy dołożyła 1582 złote po czym zakupiono nową motopompę za kwotę 7360 złotych.
Uroczystość przekazania motopompy M 200 odbyła się w dniu 15 sierpnia 1951 roku, wzięły w niej udział jednostki OSP z trenu gminy Biecz: OSP Racławice, OSP Biecz, OSP Libusza jak również przedstawiciele Komendy Powiatowej i administracji. Przy przekazaniu motopompy społeczeństwo złożyło dodatkowo kwotę 1988 złotych. Była to kwota dosyć duża jak na ówczesne czasy. W tym też okresie zakupiono 105 mb. węża tłocznego i przyczepę pod motopompę, a w roku 1952 wóz konny do transportu ludzi i sprzętu. Nieco gorzej przedstawiała się sprawa z końmi do transportu Urząd Gminy typował w zasadzie konie w celu dostarczenia sprzętu na miejsce pożaru ( właściciele koni byli zwolnieni z płacenia podatku tzw. szarwarku) , w wielu przypadkach wytypowane konie nie mogły zjawić się w chwili pożaru, bo wykonywały prace polowe i wówczas trzeba było szukać innych środków transportu by jak najszybciej dotrzeć do miejsca pożaru. Z biegiem czasu, kiedy straż przez swoją ofiarną pracę dochodziła do większych zasobów finansowych zakupiono 12 hełmów i 12 kombinezonów oraz syrenę ręczną. Na sygnał alarmu (syreny ręcznej), każdy strażak w dzień porzucał swój warsztat pracy a w nocy przerywał zasłużony odpoczynek i biegł ile sił starczyło do remizy. Jeżeli szczęśliwie i szybko uporano się z zaprzęgiem to droga od remizy do miejsca pożaru była dla strażaków istną męczarnią i prawdziwym wyzwaniem, gdyż trzeba było często pomagać koniom pchając naładowany sprzętem wóz po polnych i wyboistych drogach. Jeżeli dodamy, że strażak pracował ( jak również w obecnych czasach) po kilka godzin, niejednokrotnie cały przemoczony, to łatwo dojdziemy do wniosku z jak ofiarnych ludzi musi się składać straż pożarna.
Rok 1950 do 1952 gruntowna przebudowa 2 km drogi, wskutek czego w następnych latach przebudowa całego odcinka drogi Biecz- Rożnowice została zmodernizowana.
Rok 1953 również był rokiem owocnej pracy i starań zarządu. Wskutek tego, dnia 11 listopada 1953 roku otrzymano nową motopompę M800 oraz 200 mb węża tłocznego i potrzebne odcinki węża ssawnego. Rozpoczęto starania o zakup uzbrojenia osobistego strażaków , zorganizowano 16 osobowy zespół chóralny a stan członków czynnych wzrósł do 42 członków. Zakupiono 16 kompletów mundurów sukiennych, 16 czapek, pasów bojowych i pasów głównych.
Rok 1955 to przygotowania do gromadzenia środków pieniężnych na zakup prasy do produkcji cegły, gdyż powstała myśl budowy Domu Strażaka i rozbudowy szkoły. Za zgromadzone środki finansowe zakupiono sinik spalinowy S-60oraz prasę do cegły.
Rok 1959 z inicjatywy OSP Binarowa zapłonęła pierwsza żarówka, zelektryfikowano wieś. Elektryfikacja. Rozpoczęta w czynie społecznym z inicjatywy OSP, kosztowała mieszkańców o 70 % mniej niż w tych czasach.
Rok 1970 22 sierpień otwarcie Domu Strażaka, w budynku tym czasowo uruchomiono ośrodek zdrowia, później znajdowała się tam biblioteka, przedszkole.
Zaznaczyć tu należy, że ośrodek zdrowia otwarty w 1973 roku w Domu Strażaka pracował w dosyć trudnych warunkach lokalowych, mimo tego przez okres swej pracy personel lekarski przyjął ogółem 49652 pacjentów w tym 1929 wizyt domowych, przebadano 274 dzieci zdrowych do 1 roku życia, które przyjęte zostały po raz pierwszy, przebadano 1331 dzieci zdrowych po raz następny, przebadano 318 kobiet ciężarnych, przeprowadzono 30 450 zabiegów bezpośrednio w gabinecie, przeprowadzono 2858 zabiegów w terenie, wykonano 8247 szczepień, przebadano w szkole 2759 dzieci. Śmiało można tu powiedzieć, iż jak wskazują cyfry tylu osobom pośrednio pomogła straż udzielając swych pomieszczeń.
Rok 1971 pozyskanie pierwszego samochodu gaśniczego Star 25
Rok 1972 działacze nie poprzestają na inicjatywach i inwestycjach. W dniu 22 marca 1972 roku powstaje nowa myśl wybudowania nowego obiektu kubaturowego z przeznaczeniem wyłącznie na ośrodek zdrowia.
Rok 1973 (wiosną) rozpoczęcie budowy ośrodka zdrowia.
Rok 1974 zorganizowanie pierwszej drużyny młodzieżowej żeńskiej  8 osób i harcerskiej również 8 osób.
Rok 1975 wykonanie instalacji CO w budynku za własne pieniądze OSP.
Rok 1975 utrzymanie i zagospodarowanie budynku należy tylko do OSP chociaż inne organizacje korzystają z niego do organizacji swoich imprez przede wszystkim.
Rok 1975 już w toku realizacji budynek ośrodka zdrowia inicjowany przez OSP, którego prowadzenie budowy spoczywa na członkach straży.
Rok 1975 zbudowano suszarnie na węże.
Rok 1998 pomoc przy odbudowie parkanu przy kościele parafialnym i budowa ołtarza polowego.
Rok 1998 Obchody 650- lecia wsi i parafii Binarowa i nasz udział w uroczystościach.
Rok 1998 jubileusz 50 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Binarowej, poświęcenie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi, jako podziękowanie za 50 lat pracy społecznej i zapewnienie bezpieczeństwa ludności.
Rok 2003 poświęcenie karosowanego samochodu gaśniczego Star 266.
Rok 2004 przyłączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Lata 2000 do chwili obecnej to czas, w którym jednostka pozyskuje nowy sprzęt i wyposażenie, systematycznie szkoli ratowników do działań bojowych. Rozwój cywilizacji niesie ze sobą niestety różne nowe zagrożenia, którym trzeba stawić czoło, stąd potrzeba ciągłego uzupełniania wyposażenia i sprzętu do zwalczania i przeciwdziałania zagrożeń.
Celem naszym była i jest od początku wytężona praca z wynikiem szlachetnej inicjatywy i nierzadko bohaterskich czynów w dziele niesienia bezinteresownej pomocy i ratunku w nieszczęściu ludzkim


Drogi czytelniku!
Zapewne wiesz jak wyglądają obecne czasy, dlatego zostały one przedstawione w skrócie. Niech ta lektura pokaże Ci jak było dawniej, w powojennych latach, z jak wielkim trudem i mozołem a zarazem ogromnym poświęceniem a nieraz determinacją, trzeba było stawić czoło nie tylko by ujarzmić groźne pożary, lecz również zapewnić sobie warunki i sprzęt do walki z nim.
Obecny strażak to zupełnie nowy model, nie tylko z sikawką w ręku pchający konny wóz, lecz z zapleczem nowoczesnego sprzętu, bez którego walka z nowymi wyzwaniami, jakie niesie rozwój cywilizacji nie byłaby możliwa. Jednakże strażak dawniej czy dziś to wzór męstwa, poświęcenia dla innych. Pamiętaj, więc, nie dopuść nigdy by swoim złym zachowaniem zhańbić ten HONOR..

Baza, samochody, sprzęt, rok otrzymania itp.

Obecnie na wyposażeniu naszej jednostki znajduje się:
Dwa średnie samochody gaśnicze, terenowe Star 266 GBA 2,2/20 oraz GBA 4,5/8
Lekki samochód Volkswagen T4 SLKw
Motopompa PO 5
Dwie motopompy pływające Niagara
Dwie motopompy szlamowe
Dwie pilarki do drewna
Agregat prądotwórczy
Maszt oświetleniowy
Najaśnica oświetleniowa
Zestaw ratowniczy PSP R1 z deską i szynami Kramera
Piła do stali i betonu
Wentylator oddymiający
Aparaty powietrzne ODO 4 kpl
Ponadto inny „drobny” sprzęt jak węże tłoczne W75, W52, węże ssące, rozdzielacze kulowe, prądownice, bosaki, hełmy strażackie, buty bojowe, ubrania ochronne, ubrania koszarowe, dresy treningowe, mundury wyjściowe (galowe), mundury młodzieżowe,

Najważniejsze akcje ratownicze
Jednostka Jest na każde wezwanie dyżurnego PSK. W ciągu roku wyjeżdżamy kilkadziesiąt razy do różnego typu zagrożeń, interwencji. Z racji przynależności do KSRG bierzemy udział w akcjach ratowniczych na terenie całego województwa ( ostatnia powódź w 2010 roku).


Działalność na rzecz środowiska lokalnego: sportowa, kulturalna, społeczna, religijna itp.
Ochotnicza Straż Pożarna w Binarowej od samego początku swego istnienia była zawsze na czele wszystkich inicjatyw. To w tej organizacji rodziły się myśli i inicjatywy wielu poczynań społecznych, jak budowa drogi, elektryfikacja, budowa Domu Strażaka, budowa ośrodka zdrowia. Brała i nadal bierze udział w uroczystościach państwowych, kościelnych, imprezach kulturalnych i sportowych.


Aktualny stan jednostki
( z podziałem na czynnych – seniorów i młodzieżowców, bez zasłużonych – emerytów) ( Proszę nazwiska wpisywać w kolejności : Imię, Nazwisko LITERAMI DRUKOWANYMI)
Członkowie czynni:
Adam Drożdż, Adrian Rzońca, Andrzej Juruś, Andrzej Lenard, Andrzej Oczkowicz, Damian Rzońca, Dominik Lenard, Grzegorz Zięba, Henryk Kozień, Jan Roman, Jan Tybor, Jerzy Rozpendowski, Kamil Knapik, Krystian Jamro, Krystian Rzońca, Krzysztof Drożdż, Leszek Rzońca, Łukasz Lenard, Marcin Kosiński, Marcin Rutana, Marek Fejklowicz, Marek Firszt, Marek Pociecha, Mariusz Lenard, Mieczysław Roman, Mirosław Jamro, Paweł Kosiek, Paweł Kozień, Paweł Oczkowicz, Paweł Roman, Piotr Juruś, Radosław Sendecki Roman Pyzik, Robert Juruś, Robert Oczkowicz, Ryszard Trzaskoś, Sebastian Rzońca, Sławomir Zając, Stanisław Kosiek, Stanisław Lenard, Tadeusz Jamro, Tadeusz Lenard, Mateusz Kurcab, Wacław Sendecki, Konrad Kalisz
Kobiety:
Urszula Czyżykiewicz, Magdalena Rutana, Małgorzata Nalepa, Sylwia Juruś,

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
Albin Rzońca, Beniamin Komorowski, Piotr Knapik, Mateusz Oczkowicz, Magdalena Juruś, Aneta Lenard, Dominika Drożdż, Katarzyna Rutana, Marzena Rutana, Anna Rutana, Małgorzata Lenard, Joanna Soczek, Kinga Kordek
Członkowie Honorowi:
Ks. Bogdan Jurczak, Ks. Mariusz Godek, Eugeniusz Stukus, Henryk Sendecki, Jan Zięba, Józef Huk, Józef Roman, Julian Bajorek, Marian Uszko, Ryszard, Kosiba, Stanisław Bochenek, Stanisław Juruś, Stanisław Kamiński, Stanisław Lenard, Stanisław Przybycień, Stanisław Wszołek.


Nieżyjący zasłużeni działacze.
Binarowa od lat przedwojennych znana z pracy postępowych organizacji młodzieżowych „Znicz”, „Wici” nie ustawała w pracy. Z twardych lat życia ( II wojna światowa i hitlerowska okupacja) wyrośli ludzie o dużych walorach społecznych tacy jak: Franciszek Barszcz, Eugeniusz Michalec, Stanisław Ryba, Władysław Zięba, Bolesław Michalec, Eugeniusz Wanat, Władysław Roman, Stanisław Michalec, Józef Wojnar, Jan Lenard, którzy od pierwszych dni wyzwolenia podjęli się swym wysiłkiem i zdolnościami prowadzić tak trudną czasem niewdzięczną prace w kierunku inicjowania i realizowania pracy społecznej na rzecz środowiska. Dało to początek a zarazem wzór do naśladowania i szybko znaleźli się następcy, których dzisiaj wspominamy i pamiętamy, jako organizatorów zasłużonych dla naszej jednostki i całego społeczeństwa. Byli to: Andrzej Patla, Marian Michalec, Eugeniusz Juruś, Mieczysław Rydarowicz, Michał Lenard i wielu innych znamienitych osobistości, których nie udało się odnaleźć w zapisach historycznych a piszący te historie jest zbyt młody by ich pamiętać.
T.L. 
Boże Ciało 2015
Różne- foto

Zabezpieczenie rajdu samochodowego.

Kreator www - przetestuj za darmo